انتخابات انجمن شعر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش برگزار شد

انتخابات انجمن شعر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش برگزار شد

با رای اعضای حاضر در جلسه، خانم سارا سهرابی (رئیس )،حسین آکار(نائب رئیس)،سهیل اسمی(بازرس) ،بابک بهاری(خزانه دار) ،مهدی خسروی(منشی)و خانم پرستو حسنی مقدم و زینب کرامتی بعنوان اعضای علی البدل هیئت رئیسه انجمن شعر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش انتخاب شدند.

پیشخوان