استخدام های بی ضابطه آینده کشور را تهدید می‌کند
به قلم: عزیز عاقبتی

استخدام های بی ضابطه آینده کشور را تهدید می‌کند

جذب های ناعادلانه در بیمارستان و شبکه بهداشت و برخی ادارات و شهرداری ها بدون برگزاری آزمون و فراخوان و رعایت آیین نامه ها و قوانین استخدامی در طول سالهای گذشته از مصادیق ترویج و قدرت گرفتن چنین سیاست های غلط و ناعادلانه در این شهرستان می باشد.

پیشخوان