صدای مردم | مشکلات بازنشستگان مخابرات در تالش

صدای مردم | مشکلات بازنشستگان مخابرات در تالش

مخابرات از همکاران شاغل و بازنشسته حق بیمه تکمیلی را کسر و این پول را به حساب بیمه واریز نمی کند و بیمه معلم علاوه بر اینکه هزینه خسارت و بیمارستانی همکاران را بیش از یک سال نداده و بیش از یک ماه کل قرارداد را با بیمارستانها و داروخانه قطع کرده .