متولیان کنگره میرزا بیگانه با قواعد عصر حکمرانی رسانه بودند
یادداشت: ابراهیم افشاری

متولیان کنگره میرزا بیگانه با قواعد عصر حکمرانی رسانه بودند

بررسی انتصاب مسؤولان و اعضای برخی کمیته‌ها، عدم پویایی کمیته‌ها و حوزه عملکردی آنان، برون داد ضعیف رسانه‌ای در کنار فرصت سوزی از دستاوردهای کنگره میرزای جنگلی ازجمله مواردی بود که می‌توان نتیجه گرفت متولیان کنگره میرزا بیگانه با قواعد عصر حکمرانی رسانه بودند.