از حقیقت تا تبلیغات فرماندار برتر
یادداشت:عزیز عاقبتی

از حقیقت تا تبلیغات فرماندار برتر

حقیقت اینست فرماندار تالش تاکنون عملکرد موفق و مطلوبی در شهرستان نداشته است و مدل مدیریتی وی فرسنگ ها با سیاست ها و رویکرد دولت مردمی و انقلابی فاصله دارد.