احتمال سلب امتیاز میزبانی از چوکای تالش
خطر بیخ گوش عقابها:

احتمال سلب امتیاز میزبانی از چوکای تالش

بنابرین لازم است مسئولین شهرستان رفع محدودیت حضور تماشاگران در بازی های خانگی چوکای تالش را در دستور کار خود قرار دهند تا پایانی بر حاشیه های تکراری هفته های اخیر در استادیوم پوریای ولی تالش باشد.