توضیحات نیکزاد پیرامون حواشی ناشی از ادعایی مبنی بر تحویل خودرو به نمایندگان

توضیحات نیکزاد پیرامون حواشی ناشی از ادعایی مبنی بر تحویل خودرو به نمایندگان

برای مردم شبهه‌ای پیش آمده است، هیأت رئیسه باید پس از بررسی کمیسیون اصل 90 و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را به صورت شفاف برای مردم تبیین کند و اگر کسانی خلاف قانون خودرو دریافت کرده‌اند و رانتی در کار بوده، باید اسامی آنها منتشر شود.