اوضاع مدیریت شهری تالش وخیم است
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دفتر غرب گیلان:

اوضاع مدیریت شهری تالش وخیم است

چگونه امکان دارد جلسه ای بدون حفظ حرمت دیگر اعضا و در غیاب نفرات مسئول جلسه، جلسه ای کارامد باشد در حالی که نقش افراد بیرونی موثرتر از خود نمایندگان در تصمیم گیری هاست؟