اخذ عوارض از تولید کنندگان زباله در روستا
در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی تالش تاکید شد:

اخذ عوارض از تولید کنندگان زباله در روستا

بخشدار مرکزی تالش از دهیاران خواست تا در زمینه جمع آوری پسماند و اخذ عوارض از تولید کنندگان زباله در روستا برنامه ریزی های لازم را داشته باشند.