سوء مدیریت مانند اختاپوس بر سیستم غذا و داروی کشور چنبره زده است
یک نماینده مجلس:

سوء مدیریت مانند اختاپوس بر سیستم غذا و داروی کشور چنبره زده است

سوء مدیریت ها و تعارض منافع منجر به مانع تراشی در عرضه و شبکه توزیع می شود در واقع کمبود و نبود دارو در بازار نتیجه بازی سازی جریان رانت خوار و دارای تعارض منافع در شبکه توزیع دارو است که وزیر بهداشت باید با توجه جدی مشکل را در زمان مناسب مدیریت و کنترل می کرد.