از پرستاران دارای بیش از ۲ فرزند تجلیل شد
در راستای حمایت از جوانی جمعیت و خانواده صورت پذیرفت:

از پرستاران دارای بیش از ۲ فرزند تجلیل شد

بیمارستان شهید نورانی شهرستان تالش دارای ۲۳۴ پرستار ،۲۳ماما ، ۴۱ پزشک متخصص و ۱۵ پزشک عمومی در بخش های مختلف بیمارستان خدمات رسانی می کنند