عزم مسؤولین برای اتمام پروژه پل اسالم
فرماندار تالش در بازدید از  روند اجرایی پل اسالم؛

عزم مسؤولین برای اتمام پروژه پل اسالم

فرماندار تالش در بازدید از  روند اجرایی پل اسالم بر عزم و تلاش مسؤولین برای اتمام این پروژه تاکید کرد

یادداشت

گیلان