چوکای تالش 20 میلیون تومان جریمه شد
به دلیل تخلفات تماشاگران و فحاشی به مقامات رسمی مسابقه :

چوکای تالش 20 میلیون تومان جریمه شد

همچنین علی بهمنیاری، تدارکات تیم چوکا تالش به دلیل بدرفتاری نسبت به بازیکنان و کادر فنی تیم مقابل و رفتار غیر ورزشی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی