بازگشایی مجموعه ورزشی شهید زمانیان تالش
با رضایت صاحبان ملک به شرط دریافت زمین از منابع طبیعی:

بازگشایی مجموعه ورزشی شهید زمانیان تالش

رئیس کل دادگستری گیلان در همایش "نقش رسانه در جهاد تبیین"دستور لازم جهت حل مشکلات سالن های ورزشی با رضایت صاحبان ملک را صادر کرد تا ظرف مدت چهار ماه در قبال ملک مذکور، زمین از منابع طبیعی به آنان تحویل داده شود.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی