عملکرد نیروهای اخراجی مورد تایید شورای راهبری حفاظت نبود
منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان:

 عملکرد نیروهای اخراجی مورد تایید شورای راهبری حفاظت نبود

بر اساس ارزیابی های بعمل آمده توسط ناظر عالی و بررسی های محسوس و نامحسوس در پی گزارش واصله عملکرد این افراد مورد تایید نبوده و پس از طرح موضوع در شورای راهبردی حفاظت تصمیم بر عدم همکاری با این افراد در سال جاری شد

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی