این ره، به ترکستان است
یادداشت:مرتضی رضوانی

این ره، به ترکستان است

آیا با گشت ارشاد و طرح های این چنینی،وضعیت حجاب بهتر شده؟ یا ما شاهد هرچه بدتر شدن ظاهر نوجوانان و جوانان در کف جامعه شده ایم؟