بجای اظهار بیزاری ،آغوش خود را به روی فرزندان انقلاب باز کنید
در واکنش به سخنان امام جمعه رشت؛

بجای اظهار بیزاری ،آغوش خود را به روی فرزندان انقلاب باز کنید

جناب آیت الله بدون ترس از اینکه رسانه ها چه خواهند نوشت، آغوش خود را به روی فرزندان انقلاب باز کنید،نسل جدید تشنه محبت و گفت‌و گو است،بایستید و با چالش های فرهنگی مواجه شوید ،با ترک جلسه مشکل حجاب حل نمی شود.