قاچاق درختان توسکا در باغ کاج روستای پلاسی
در سایه غفلت منابع طبیعی بخش حویق:

قاچاق درختان توسکا در باغ کاج روستای پلاسی

ویدئو ضبط شده توسط خبرنگار آژیم نشان می دهد در روزهای اخیرنیز بیش از درخت توسکا در محدوده روستای پلاسی قطع و سپس قاچاق شده است،اینکه چگونه ای عده ای براحتی دست به چنین اقداماتی می زنند ،حتما باید بررسی و مسولین منابع طبیعی باید پاسخگوی اتفاقات اخیر باشند.

سال1402؛ مهار تورم و رشد تولید تیپاکس رشت پیشخوان مطبوعات

وزرشی