هفت خان ورزش تالش پیش پای تقی نظیری
از چوکای بحران زده تا مدیریت بر یک اداره فلک زده؛

هفت خان ورزش تالش پیش پای تقی نظیری

نظیری خیلی زود نشان داد ،او بیش از آنکه یک چهره سیاسی باشد،یک مدیر باتجربه و از جنس ورزش است.